Istoric

Farmacologia ca şi specialitate medicală a fost predată în limba română încă din anul 1921 în cadrul Facultății de Medicină a Univesităţii Daciei Superioare din Cluj. Iniţial catedra a fost suplinită de Prof. Dr. Ion Niţescu. Intre 1923 – 1935 titularul catedrei a fost Prof. Dr. Gheorghe Martinescu care a organizat activitatea didactică şi a iniţiat primele cercetări ştiinţifice de farmacologie la Cluj, de după înființarea Facultătii de Medicină în limba română. O bună pare a activităţii de cercetare reprezintă colaborări cu farmacologi francezi, menţionând dintre aceştia pe profesorul Tiffeneau. Intre anii 1935 – 1943 catedra a fost condusă prin suplinire de Prof. Dr. Gheorghe Popovici, Prof. Dr. Vitold Baroni şi Prof. Dr. Tiberiu Spârchez.

In anul 1942 la conducerea catedrei este numit Prof. Dr. Doc. Constantin C. Velluda. Profesorul Velluda a început reorganizarea didactică şi a cercetării ştiinţifice încă din perioada funcţionării Universităţii la Sibiu, în timpul refugiului din cel de al II-lea război mondial. In 1946 apare la Cluj primul Curs complet de farmacologie avându-l ca autor pe distinsul profesor Velluda. In această perioadă, prin metodologii complexe şi minuţioase au fost studiate mecanismele de acţiune ale unor mediatori chimici pe sistemul cardiovascular al nevertebratelor şi al vertebratelor inferioare. Lucrările au fost publicate în prestigioase reviste ştiinţifice de limbă franceză. Un alt domeniu al preocupărilor ştiinţifice l-a reprezentat studiul plantelor medicinale. Menţionăm sub acest aspect colaborarea cu specialişti de prestigiu ai Facultăţii de Farmacie.

Intre anii 1964 – 1994 conducerea Catedrei de Farmacologie a fost asigurată de Prof. Dr. Doc. Barbu Cuparencu. Asigurând o integrare armonioasă a învăţământului medical cu practica medicală şi cercetarea ştiinţifică, Prof. Dr. Doc. B. Cuparencu a avut o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea farmacologiei pe plan naţional, stabilind totodată colaborări fructuoase cu centre de farmacologie de prestigiu din Italia, Franţa, Ungaria şi alte ţări. În această perioadă au fost elaborate mai multe ediţii ale Cursului de farmacologie pentru studenţii facultăţilor de medicină şi pediatrie (sub redacţia Prof. Dr. Doc. B. Cuparencu ) şi stomatologie (Prof. Dr. L. Safta). Au văzut lumina tiparului cele 4 volume ale tratatului “Farmacologie pentru medici” (Editor B.Cuparencu) precum şi o serie de monografii ale autorului: Efectele medicamentelor cardiovasculare mediate prin sistemul nervos central – sau sub coordonarea domniei sale (Receptorii farmacologici, Psihiatria clinică – Ghid alfabetic – Îndreptar de Farmacologie şi Interacţiuni medicamentoase, Farmacologia aterosclerozei ).

Temele de cercetare ale catedrei s-au axat în principal pe două domenii: farmacologie cardiovasculară şi psihofarmacologie. Contribuţii particulare au fost aduse în ceea ce priveşte patogenia aritmiilor cardiace prin mecanisme periferice şi mediate prin sistemul nervos central. Un sector important al activităţii de cercetare a fost reprezentat de psihofarmacologie. Prin introducerea unor metodologii complexe şi pretenţioase prof. dr. Liviu Safta a studiat efectele a numeroase medicamente psihotrope. Realizări de valoare deosebită au fost obţinute şi în alte arii ale farmacologiei cum ar fi studiul efectelor hipolipemiante ale benzodiazepinelor, mecanismele de acţiune ale unor antiulceroase. Se cuvin a fi menţionate şi cercetările de fineţe în domeniul compuşilor organofosforici (dr. Tereza Bârzu), studiile asupra inflamaţiei experimentale (Conf. Dr. V. Csutak), precum şi cercetările asupra citizinei (Prof. Dr. I. Ţicşa). Confirmarea rezultatelor în aceste domenii de cercetare în laboratoare cunoscute de farmacologie din ţară şi străinătate a permis iniţierea şi apoi consolidarea unei colaborări fructuoase de durată. Prezentarea acestei vaste activităţi în cadrul manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale de specialitate, precum şi publicarea lor în reviste consacrate, au contribuit la creşterea prestigiului Catedrei de Farmacologie a Facultăţii de Medicină din Cluj Napoca, considerată ca cea mai valoroasă din țară.

Intre anii 1994 -2008, Catedra de Farmacologie şi Toxicologie a fost condusă de către Prof. Dr. Vlaicu Şandor. Activitatea didactică se desfăşoară pe durata a două semestre cu studenţii anului III medicină şi un semestru pentru studenţii stomatologi. Farmacologia este inclusă în planul de învăţământ al Colegiului de Radiologie, Radioterapie şi Imagistică medicală, a Colegiilor de nurse din Cluj – Napoca. Din anul 1999 Catedra de Farmacologie şi Toxicologie a organizat în colaborare cu alte 3 catedre din U.M.F. “Iuliu Haţieganu“ Cluj Napoca un masterat în Farmacologie clinică.
Activitatea practică cu studenţii a fost reorganizată. Experienţele realizate pe animale sunt prezentate şi pe filme video. Au fost introduse lucrări practice de farmacocinetică aplicată şi de enzimologie.

Activitatea ştiinţifică a fost axată pe câteva domenii prioritare. Sunt studiate în continuare efectele medicamentelor mediate prin sistemul nervos central, ulcerogeneza, inflamaţia, hipoxia, hipertrofia cardiacă şi efectele estrogenilor. Membrii catedrei au participat la congresele anuale ale Societăţii Române de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică. Toţi membrii catedrei fac parte din Asociaţia Europeană de Farmacologie clinică şi Terapeutică. Cei mai mulţi membri ai catedrei sunt specialişti sau medici primari în diverse domenii precum şi în farmacologie clinică.

In anul 2006, în urma inițierii reformei curriculare de către conducerea Facultătii de Medicină sub conducerea d-lui decan Prof. Dr. N. Miu, Farmacologia se predă pe parcursul a mai mulți ani de studiu, încercându-se trecerea la învățământul de tip modern, integrativ. Astfel, farmacologia fundamentală se predă în anul III, iar facmacologia aparatelor şi sistemelor – împreună cu aspecte de farmacologie clinică – pe parcursul anilor IV şi V, în aceleaşi module cu medicina internă.

Din anul 2008 Catedra de Farmacologie este condusă de D-na Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu, care devine şi decan al Facultății de Medicină. Prof. dr. Anca Buzoianu a elaborat două monografii, Farmacologie vol I. în anul 2002 şi Farmacologie vol II în anul 2006, recompensată cu Premiul „Victor Papilian” al Facultății de Medicină în anul 2006.
Incepând cu anul 2007, colectivul catedrei participă la competițiile naționale de granturi şi câştigă 2 proiecte de tip Parteneriate, conduse de Prof. dr. Buzoianu Anca şi este partener într- un proiect de acest tip (dr. Krausz Tibor). De asemenea, sunt câştigate încă 2 granturi CNCSIS de tip Idei (prof. dr. Anca Buzoianu şi dr. Krausz Tibor). Accesarea proiectelor de cercetare a permis dezvoltarea foarte importantă a infrastructurii de cercetare a catedrei, permițând elaborarea de lucrări valoroase publicate în reviste de prestigiu. Temele de cercetare ale disciplinei se axează preponderent pe farmacogenetică, cercetări ale inflamației şi carcinogenezei, psihofarmacologie şi algeziologie.

Pe plan didactic, activitatea este foarte bogată, farmacologia intrând în curriculumul tuturor programelor de studiu, atât cele în limba română cât şi cele în limbă străină (engleză şi franceză). Anual sunt susținute cursuri postuniversitare local sau în oraşele din Transilvania, iar din anul universitar 2011 a fost acreditat Aracis masteratul de „Farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală”.

In ultimii ani, colectivul disciplinei s-a înnoit prin tineri asistenți valoroşi, cu reale abilități de cercetare, care au câştigat deja proiecte de cercetare şi care sperăm să contribuie la mersul înainte al colectivului nostru, nu foarte numeros (10 cadre didactice), dar dinamic şi ambițios, iar tradiția pe care am evocat-o în rândurile precedente nu face decât să ne motiveze şi mai mult.

Prof. dr. Anca Dana Buzoianu